pro tipp: wenn man freitags frei hat und montags frei