Gute Sache 👍 „Angela Merkel (CDU): KPCh-Virus (SARS-CoV2)