Baron Corbin (aus Kansas City) wird am Freitag bei